Espais: la Casa antiga

La casa antiga, edifici central de la nostra escola, és l'antiga masia de Can Bacardí.

Els Bacardí eren una família de comerciants de robes a l'últim terç del segle XVIII. Tota la finca ocupava els terrenys que anaven des del Carmel a la riera d'Horta. Can Bacardí era de l'estil de les finques d'estiueig del segle XVIII, amb grans jardins i una gran bassa que servia per regar; no era una finca agrícola, però se n'aprofitava una part per a horta i fruiters per al consum de la família.

A primeries del segle XX can Bacardí va ser venuda i va adquirir el nom de Vista Alegre. 

El 1950 una part de la finca va ser adquirida per les germanes per començar la seva tasca educativa a Barcelona.

A continuació teniu unes imatges de la Casa antiga, allà on va començar tot.
  

La Casa amb la bassa d'aigua en primer pla

La Casa amb un sorral per als nens. La palmera segueix present actualment
com a element referent del pati de davant la Casa.

La Casa amb uns bancs en primer terme i a la dreta el pavelló de "La Virgen Niña" ja construït.

Una exhibició esportiva davant la Casa. Es pot apreciar que té 2 pisos i no 3 com en l'actualitat.


La Casa vista des de la rampa d'entrada del carrer Estoril.
Així la veien els alumnes cada dia a l'entrar en els primers temps.